دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
افراد با رژیم غذایی خاص

ملزومات رژیم غذایی


مسافرین محترم می توانند هنگام رزرو و خرید بلیت غذای رژیمی خود را نیز درخواست نموده تا در حد امکان برای ایشان فراهم گردد
جدول غذای مخصوص