دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
مسافرین دارای نوزاد

مسافرین دارای نوزاد

نوزاد به مسافری گفته می شود که دارای سن بین 7 روز تا 2 سال تمام باشد. بلیط این مسافرین بدون صندلی بوده و در هواپیما به آنان صندلی تعلق نمی گیرد.