دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

تعمیرات قطعات و خدمات کارگاهی

 

تعمیرات قطعات و خدمات کارگاهی

 
کارگاه های تخصصی مهندسی و تعمیرات به عنوان بخشی از مجموعه قسمت مهندسی و تعمیرات، کلیه خدمات مرتبط با تعمیر قطعات و فعالیتهای تخصصی جانبی را ارائه مینمایند.
 

کارگاه های مکانیک هواپیما

امکانات


تهران/فرودگاه مهرآباد، مساحت حدود 14500 متر مربع

کارگاههای اویونیک (الکترونیک هوایی) هواپیما


کارگاههای اویونیک هواپیما با بهره گیری از امکانات به روز و تجهیزات مناسب، توانایی انجام بازرسی، تست، تعمیر، تعمیرات اساسی و اصلاحیه های لازم بر روی قطعات الکتریکی/اویونیکی هواپیما های مختلف را بر اساس لیست مصوب قابلیتهای کارگاهی و به شرح ذیل داراست:

.