دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش ایمنی

عنوان دوره مدت دوره در تهران شهریه در تهران/ریال پیش نیاز
أشنايي با حراست 2 روز 1/560/000 حداقل دیپلم

ایمنی عمومی

3 روز 2/040/000 حداقل دیپلم
ایمنی کارگاهی 3 روز 2/040/000 حداقل دیپلم
ایمنی زمینی 6 روز 3/480/000 حداقل دیپلم
رانندگی در رمپ 1 روز 840/000 ایمنی زمینی + گواهینامه رانندگی
سیستم مدیریت ایمنی (SMS) 2 روز 1/560/000 حداقل دیپلم
برنامه ریزی واکنش اضطراری (ERP) 2 روز 1/560/000 حداقل دیپلم
اصول ممیزی  6 روز 3/480/000 حداقل دیپلم
مقدماتی خدمات حفاظت 6 روز 3/480/000 توجیهی حراست
پیشرفته خدمات حفاظت 6 روز 3/480/000 مقدماتی حراست
حراست پرواز (خلبان ها و میهمانداران) 2 روز 1/560/000 حداقل دیپلم
حراست بار 3 روز 2/040/000 کالاهای خطرناک
بازرسی حراستی 3 روز 2/040/000 کالاهای خطرناک
سیستم مدیریت حراست (SeMS) 3 روز 2/040/000 پیشرفته حراست
توجیهی حراست  6 روز 3/480/000 حداقل دیپلم
بازآموزی ایمنی عمومی 2 روز 1/560/000 ایمنی عمومی
بازآموزی ایمنی کارگاهی 2 روز 1/560/000 ایمنی کارگاهی
بازآموزی ایمنی زمینی 3 روز 2/040/000 ایمنی زمینی
بازآموزی رانندگی در رمپ 1 روز 840/000 رانندگی در رمپ
بازآموزی برنامه ریزی شرایط اضطراری(ERP) 1 روز 840/000 برنامه ریزی شرایط اضطراری
بازآموزی اصول ممیزی  3 روز 2/040/000 اصول ممیزی داخلی
بازآموزی خدمات حفاظت 3 روز 2/040/000 پیشرفته خدمات حفاظت
بازآموزی حراست پرواز 1 روز 840/000 حراست پرواز
بازآموزی حراست بار 2 روز 1/560/000 حراست بار
بازآموزی بازرسی حراستی 2 روز 1/560/000 بازرسی حراستی
بازآموزی سامانه مدیریت حراست (SeMS) 2 روز 1/560/000 سیستم مدیریت حراست
دوره کالاهای خطرناک در مجموعه دوره های واحد آموزش بار ارائه می گردد.