دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش بار

عنوان دوره مدت دوره در تهران شهریه در تهران/ریال پیش نیاز

مقدماتی فروش و خدمات بار

12 روز 4/540/000 حداقل دیپلم
پیشرفته فروش و خدمات بار 12 روز 4/540/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
باز آموزی فروش و خدمات بار 6 روز 3/480/000 پیشرفته فروش و خدمات بار
مقررات کالاهای خطرناک - Cat.7 6 روز 3/480/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
مقررات کالاهای خطرناک -  Cat.6 12 روز 4/540/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
بازآموزی مقررات کالاهای خطرناک - Cat.6 6 روز 3/480/000 کالاهای خطرناک (Cat.6)
مقررات کالاهای خطرناک (لودکنترل  و کارمندان رمپ )10 , Cat.8 3 روز 2/040/000 ---
مقررات کالاهای خطرناک (خدمات مسافرو حراست) 12,Cat.9 2 روز 1/560/000 ---
مقررات کالاهای خطرناک ( کارگران و اپراتورها)- Cat.8 2 روز 1/560/000 ---
مقررات کالاهای خطرناک (خلبان ها) –Cat.10 2 روز 1/560/000 ---
مقررات کالاهای خطرناک ( مهمانداران) - Cat.11 2 روز 1/560/000 ---
مقررات کالاهای فاسد شدنی 6 روز 3/480/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
بازآموزی مقررات کالاهای فاسد شدنی 3 روز 2/640/000 مقررات کالاهای فاسد شدنی
مقررات حیوانات زنده 6 روز 3/480/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
بازآموزی مقررات حیوانات زنده 3 روز 2/040/000 مقررات حیوانات زنده
سیستم پذیرش و هندلینگ بار کارگو اسپات 4 روز 3/540/000 مقدماتی فروش و خدمات بار
بازآموزی سیستم پذیرش و هندلینگ بار کارگو اسپات 3 روز 2/640/000 سیستم پذیرش و هندلینگ بار کارگو اسپات
بسته بندی بار 3 روز 2/040/000 پشرفته فروش وخدمات بار،
کالاهای خطرناک،
مقررات حیوانات زنده 
مقررات کالاهای فاسد شدنی
بازآموزی بسته بندی بار 2 روز 1/560/000 بسته بندی بار