دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش خدمات فرودگاهی

عنوان دوره مدت دوره در تهران شهریه در تهران/ریال پیش نیاز
توجیهی خدمات فرودگاهی 6 روز 3/480/000 حداقل دیپلم


مقدماتی خدمات مسافر

6 روز
3/480/000
توجیهی خدمات فرودگاهی
مقدماتی خدمات رمپ 6 روز 3/480/000 توجیهی خدمات فرودگاهی
مقدماتی لودکنترل 12 روز
4/540/000
توجیهی خدمات فرودگاهی
پیشرفته خدمات مسافر 12 روز 4/540/000 مقدماتی خدمات مسافر و پذیرش مسافر با SDCS
پیشرفته خدمات رمپ 12 روز 4/540/000 مقدماتی خدمات رمپ
پیشرفته لود کنترل 12 روز 4/540/0004 مقدماتی لودکنترل-  لودکنترل با SDCS
پذیرش مسافر با SDCS 12 روز 5/260/000 مقدماتی خدمات مسافر
سوپروایزری SDCS 12 روز 5/260/000 پذیرش مسافر با SDCS
لودکنترل با SDCS 6 روز 4/560/000 مقدماتی لودکنترل
باز اموزی خدمات رمپ 6 روز 3/480/000 پیشرفته خدمات رمپ
باز اموزی خدمات مسافر 6 روز 3/480/000 پیشرفته خدمات مسافر
باز اموزی لودکنترل 6 روز 3/480/000 پیشرفته لودکنترل