دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 27 مهر 1395

آموزش رزرویشن گابریل و آمادئوس

عنوان دوره مدت دوره شهریه در تهران/ریال پیش نیاز

سیستم رزرویشن گابریل
12 روز 5,260,000 حداقل دیپلم
آمادئوس -  رزرویشن 6 روز 3,000,000 حداقل دیپلم
آمادئوس -  نرخ 4 روز 2,100,000 دوره آمادئوس- رزرویشن
صدور بلیط الکترونیک آمادئوس 4 روز 2,450,000 دوره آمادئوس- نرخ
خدمات مشتریان 3 روز 2,040,000 حداقل دیپلم