دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

پیگیری فروش بار

واحد پیگیری فروش بار از مجموعه صادرات بار، ضمن هماهنگی با آژانسهای صادرکننده بارنامه و یا فرستندگان کالا، در خصوص رفع انواع مشکلات احتمالی محمولات داخلی و خارجی صادراتی "هما"، بر اساس اطلاعات دریافتی از فرستنده، شعب داخل و خارج "هما" و یا سایر شرکتهای هوایی اقدامات ذیل را به عمل میآورد: