دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

ارتباط یا واحد صادرات خارجی بار "هما"

برای برقراری ارتباط مستقیم با واحد فوق می توانید در تهران از طریق خطوط ارتباطی زیر و در شهرستان ها از طریق دفاتر "هما" اقدام نمایید.
دفتر صادرات بار خارجی "هما" در فرودگاه حضرت امام(ره) در این آدرس مستقر است : ترمینال بار –سایت ایران ایر – دفتر فروش بار