دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

صادرات خارجی بار(پذیرش و ارسال بار به مقاصد خارجی)

چگونه از طریق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بارهای خود را به خارج از کشور ارسال کنیم؟(فریت بار)

مراحل ارسال بار: