دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 28 فروردين 1395

خدمات زمینی

خدمات زمینی شامل ارائه سرویس به شرکت ها و سازمانهای دولتی یا خصوصی معتبر مطابق با نوع درخواست جهت برگزاری سمینار و همایش بوده و به لحاظ تعداد یا تنوع محدودیتی در این نوع خدمات وجود ندارد.جهت برخورداری از سرویس های مذکور می توانید با امور قراردادهای کیترینگ هما تماس حاصل نمایید