دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 28 فروردين 1395

خدمات هوایی

این خدمات مطابق با چارچوب توافق شده و تایید مشتری (در صورت عقد قرارداد ) و  یا درخواست به لحظه و موردی به شرکت های هواپیمایی ، پروازهای VIP,VVIP, IP داخلی و بین المللی ارائه می گردد .

علاوه بر سرویس های غذایی سایر خدمات قابل ارائه شامل موارد ذیل می باشد :