دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیارتباط با مرکز پزشکیدفاتر فروش هما
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

روش صدور مجوز پزشکی

جهت دریافت مجوز پروازو بهره گیری از خدمات خاص لازم است حداقل 72 ساعت قبل از پرواز به دفاتر فروش "هما" و یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی مراجعه و درخواست خود را ارایه دارند(در موارد خاص به صورت موردی رسیدگی خواهد شد)