دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 آیا کودکان و نوزادان معاف از پرداخت هرگونه هزینه در پروازهای بین المللی میباشند ؟
  کلیه جرایم بلیت در پروازهای خارجی اعم از تغییر تاریخ ، عدم حضور در پرواز و هزینه استرداد برای مسافرین بزرگسال و کودکان 2 تا 12 سال یکسان میباشد و نوزادان زیر 2 سال معاف از پرداخت هر گونه هزینه میباشند.