گمرك جمهوري اسلامي ايران http://www.irica.org
سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران حاوي آمار و اطلاعات تجاري و مسافري
 
هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران http://www.iranair.com
هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران

يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها ميباشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. اين قبيل شركتهاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت بازرگاني با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.

سازمان توسعه تجارت ايران http://www.tpo.ir
اين سايت شامل مطالب متنوعي ميباشد: -اطلاعات و آمار بازرگاني شاخص هاى اقتصادي ، آمار واردات و صادرات غير نفتي ،جداول آماري ، سالنامه آمار بازرگاني خارجي -قوانين و مقررات بازرگانى بخشنامه ها ، آيين نامه ها و مقررات ، قوانين ، سياست تجارت الكترونيكي ج.ا.ايران، تعرفه هاي گمرك - بانك اطلاعات صادركنندگان ج.ا.ايران مشخصات و ليست محصولات شركت ها و بنگاه هاي صادراتي ايرانى - صادركنندگان نمونه سال 1383 -اخبار و نشريات اقتصادي و بازرگاني
.
 
سيستم آسيكودا  http://www.asycuda.ir
ASYCUDA - Automated SYstem for CUstoms DAta سيستم آسيكودا يك سيستم مكانيزه بين المللي ترخيص كالا ميباشد كه در بيش از 40 گمرك عمده كشور ايران عمليات ترخيص كالا را در رويه هاي مختلف اععم از واردات ، صادرات ، ورود موقت ، ترانزيت و ... بصورت خودكا رانجام ميدهد. اين سيستم توسط آنكتاد (سازمان ملل) تهيه و بوسيله كارشناسان ايراني در گمرك ايران بومي سازي و عملياتي شده است.
 
كتاب نرخ بارTact-Online
http://www.tact-online.org/iata/welcome_nt/start.html 
 Tact-Online, the content site of all TACT rates
& rules!TACT Bulletin Download the printable TACT Bulletin in PDF format.