دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

مجوزهای قسمت مهندسی و تعمیرات

 
  • CAO.IRI PART 145
    شماره: IR.145.01 صادر کننده: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران
    گواهینامه مرکز تعمیر ونگهداری هواپیما، موتور و قطعات
  • CAO.IRI PART M
    صادر کننده: سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران
    CAO.IRI PART M