دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

استخدام

استخدام در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در کلیه ی رده های شغلی از طریق شرکت در آزمون ورودی و سایر مراحل استخدامی صورت می پذیرد.
هر گونه فراخوان جذب نیرو نیزدر بخش اخبار سایت و نیز دراین صفحه اطلاع رسانی می کردد .درج آگهی استخدام توسط افراد و نیز سایر منابع نامعتبر می باشد.